Všeobecné obchodné podmienky pre dodávanie tovaru a služieb

Príloha č. 1

VŠEOBECNÉ obchodné PODMIENKY

pre DODÁVANIe TOVARU A SLUŽIEB

Č. 1/2020

spoločnosti EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5756/B

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávania tovaru a služieb (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú všeobecné pravidlá dodania tovaru alebo služieb, alebo tovaru a služieb subjektom EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísanému v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5756/B, na základe kúpnej alebo inak označenej zmluvy, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú.

1.2.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Dodávateľ“ rozumie obchodná spoločnosť EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísanému v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5756/B.

1.3.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Odberateľ“ rozumie subjekt, ktorý s Dodávateľom uzavrel zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služieb Dodávateľom Odberateľovi, a ktorá obsahuje doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP.

1.4.   V prípade ak je Odberateľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy Dodávateľa so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“ ), ako aj súvisiacimi predpismi a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“).

1.5.   Podnikateľom sa rozumie – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Odberateľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy Dodávateľa s Odberateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.6.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Zmluva“ rozumie osobitná kúpna zmluva alebo inak označená zmluva uzavretá medzi Dodávateľom a Odberateľom, predmetom ktorej je najmä záväzok Dodávateľa dodať Odberateľovi tovar alebo služby, alebo tovar a služby v tejto zmluve určené a záväzok Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi za tento tovar alebo služby, alebo tovar a služby dohodnutú kúpnu cenu, obsahujúca doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené sa spravujú pravidlami určenými v týchto VOP, a to vrátane všetkých príloh. Takáto zmluva môže, no nemusí byť uzavretá na diaľku.

Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že Cenová ponuka prijatá Odberateľom v súlade s relevantnými ustanoveniami týchto VOP, je považovaná za Zmluvu, ktorej obsah je určený obsahom prijatej Cenovej ponuky a týchto VOP.

1.7.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Zmluvné strany“ rozumejú Dodávateľ a Odberateľ a pod pojmom „Zmluvná strana“ sa rozumie ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

1.8.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Tretia osoba“ rozumie akákoľvek tretia osoba odlišná od Zmluvných strán.

1.9.   Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod slovným spojením určujúcim, že predmetom záväzkových vzťahov Zmluvných strán podľa Zmluvy a týchto VOP je dodávanie „tovaru alebo služieb“ rozumejú, že predmetom plnenia podľa Zmluvy, v závislosti od špecifikácie predmetu plnenia obsiahnutej v Zmluve, je pravidelné alebo nepravidelné pokračujúce dodávanie alebo jednorazové dodanie buď tovarov, alebo služieb, alebo tovarov a zároveň služieb, pričom sa spravidla, ale nie výlučne, jedná o služby spojené s dodávkou a montážou dodávaných tovarov.

1.10.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, bude plnenie poskytované Dodávateľom Odberateľovi označované aj ako „Tovar“, a to bez rozdielu jeho charakteru, teda bez ohľadu na to, či sa jedná o dodanie tovaru, služieb alebo tovaru a zároveň služieb.

1.11. Zatiaľ, čo špecifiká vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom, najmä, ale nielen, špecifikácia Tovaru, miesto dodania Tovaru, lehota na dodanie Tovaru a výška odmeny Dodávateľa, sú určené v Zmluve a v jej prílohách a inak označených súčastiach, tieto VOP obsahujú pravidlá dodávania Tovaru, ktoré sú spoločné pre všetkých zmluvných partnerov Dodávateľa, na vzťahy s ktorými sa vzťahujú tieto VOP.

 

Článok II.

Bezpečnosť a ochrana informácií

 2.1.   Odberateľ uvádza pri nákupe tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, v prípade Odberateľa, ktorý nie je spotrebiteľom aj IČO, DIČ, IČ DPH, emailovú adresu a telefónne číslo. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Odberateľa a ďalšiu komunikáciu za účelom dodania Tovaru.

2.2.   Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovaním Odberateľ týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté na webovom sídle Dodávateľa ekoma.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.3.   V rámci reklamačného konania sú od Odberateľa vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Odberateľ má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Článok III.

Uzavretie Zmluvy

 3.1.   Dodávateľ ako predávajúci uzaviera s Odberateľom ako kupujúcim Zmluvu spravidla prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorej predchádza e-mailový alebo telefonický dopyt Odberateľa alebo ponuka zo strany Dodávateľa.

3.2.   Na základe dopytu Odberateľa či ponuky Dodávateľa, o ktorú Odberateľ prejavil záujem, a údajov poskytnutých Odberateľom, vypracuje Dodávateľ pre Odberateľa cenovú ponuku (ďalej aj ako „Cenová ponuka“), obsahujúcu najmä:

 • 3.2.1.   identifikáciu Dodávateľa (v rozsahu najmenej: obchodné meno a sídlo) a kontaktné údaje Dodávateľa (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, určenie zodpovednej osoby); a
 • 3.2.2.   identifikáciu Odberateľa – spotrebiteľa (v rozsahu najmenej: meno a priezvisko) a kontaktné údaje Odberateľa (v rozsahu najmenej: telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a identifikáciu Odberateľa – podnikateľa (v rozsahu najmenej: obchodné meno a sídlo) a kontaktné údaje Kupujúceho (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, určenie zodpovednej osoby); a
 • 3.2.3.   druhovú špecifikáciu tovaru a služieb, množstvo, hlavné vlastnosti, prípadne sériové číslo/sériové čísla alebo iné individualizačné prvky tovaru a služieb; a
 • 3.2.4.   jednotkovú cenu tovaru a služieb, celkovú cenu tovaru a služieb, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; a
 • 3.2.5.   platobné podmienky; a
 • 3.2.6.   miesto dodania a dodacie podmienky, cenu dodania a iné náklady spojené s dodaním Tovaru; a
 • 3.2.7.   lehotu, do ktorej sa Dodávateľ zaväzuje dodať tovar a služby; a
 • 3.2.8.   iné skutočnosti, záväzky či informácie vzťahujúce sa na predaj a kúpu tovaru a služieb; a
 • 3.2.9.   Cenovú ponuku zašle Dodávateľ Odberateľovi na e-mail uvedený Odberateľom v predchádzajúcej telefonickej alebo inej komunikácii.

3.3.   K uzavretiu Zmluvy dochádza tak, že Odberateľ potvrdí Dodávateľovi zaslaním e-mailu alebo poštou na adresu Dodávateľa, že Cenovú ponuku zaslanú zo strany Dodávateľa prijíma. Odberateľ potvrdí Cenovú ponuku tak, že túto vytlačí, podpíše a zašle poštou na adresu EKOMA design, a.s., New Living Center, Rožňavská 5303/4, 821 01 Bratislava, alebo vytlačí, podpíše, naskenuje a zašle mailom na adresu ekoma@ekoma.sk. Zaslanie potvrdenia Cenovej ponuky s dodatkom k Cenovej ponuke alebo s odchýlkou od Cenovej ponuky sa nepovažuje za potvrdenie Cenovej ponuky. Zaslaním takéhoto potvrdenia nedochádza medzi Dodávateľom a Odberateľom k uzavretiu Zmluvy.

3.4.   K uzavretiu Zmluvy nedôjde ak v dôsledku závady informačného systému, inej technologickej závady či chyby, z dôvodu omylu alebo inak dôjde k zverejneniu nesprávnej kúpnej ceny tovaru a služieb či zaslaniu Cenovej ponuky s nesprávnou kúpnou cenou tovaru a služieb, teda mimoriadne nízkej či vysokej kúpnej ceny tovaru a služieb alebo inak nesprávnej kúpnej ceny tovaru a služieb alebo iných podmienok predaja tovaru a služieb nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom Dodávateľa. V takomto prípade závady informačného systému, inej technologickej závady či chyby, z dôvodu omylu alebo iného dôvodu majúceho za následok chybu v uvedení kúpnej ceny tovaru a služieb alebo inej chyby podmienok predaja tovaru a služieb nedôjde k uzavretiu Zmluvy a Dodávateľ je oprávnený chybu uvedenú vo svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke opraviť a upozorniť Odberateľa na chybu s uvedením správnej hodnoty vo svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke a zaslať Odberateľovi novú Cenovú ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej Cenovej ponuky, ktorá bude obsahovať správne údaje o kúpnej cene tovaru a služieb alebo o iných podmienkach predaja tovaru a služieb zo strany Dodávateľa. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Odberateľa samo o sebe neznamená uzavretie Zmluvy.

3.5.   Prijatím Cenovej ponuky Odberateľ zároveň vyhlasuje, že súhlasí s tým, že sa záväzkovo právny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou a súvisiaci so Zmluvou bude spravovať týmito VOP, pričom Odberateľ zároveň vyhlasuje, že sa pred odoslaním prijatia Cenovej ponuky, teda pred uzavretím Zmluvy so znením VOP podrobne oboznámil ich prečítaním, pričom v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s ich obsahom a podmienkami v nich obsiahnutými súhlasí.

3.6.   Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov či v súlade s týmito VOP v prípade omylu zo strany Dodávateľa.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Odberateľa

 4.1.   Odberateľ má právo na riadne a včasné dodanie Tovaru a Služieb Dodávateľom podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve, prílohách Zmluvy a všetkých ostatných súčastiach Zmluvy.

4.2.   Odberateľ za zaväzuje:

 • 4.2.1.   prevziať na základe výzvy Dodávateľa zakúpený alebo objednaný tovar a služby; a
 • 4.2.2.   zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom vrátane nákladov na doručenie tovaru a služieb a iných prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a služieb, ktoré boli dohodnuté v Zmluve; a
 • 4.2.3.   potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru a služieb svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3.   V prípade porušenia povinností špecifikovaných v ustanovení ods. 4.2.1. a 4.2.2. tohto článku týchto VOP zo strany Odberateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Odberateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dohodnutej kúpnej ceny. Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody a právo uplatniť si voči Dodávateľovi ostatné nároky vyplývajúce mu zo zákona z titulu porušenia zmluvných povinností Odberateľa.

 

Článok V.

Práva a povinnosti Dodávateľa

 5.1.   Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie v Zmluve dohodnutej kúpnej ceny od Odberateľa za Tovar, a to spôsobom určeným v týchto VOP, pokiaľ v Zmluve nebol dohodnutý iný spôsob zaplatenia kúpnej ceny.

5.2.   Dodávateľ sa zaväzuje:

 • 5.2.1.   dodať Odberateľovi Tovar podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve, prílohách Zmluvy a všetkých ostatných súčastiach Zmluvy; a
 • 5.2.2.   postupovať pri dodaní Tovaru s odbornou starostlivosťou a dodať Tovar riadne a včas, v súlade s platnými právnymi predpismi; a
 • 5.2.3.   odovzdať Odberateľovi najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané relevantnými platnými právnymi predpismi alebo dohodnuté Zmluvnými stranami (napr. návod, záručný list, dodací list, daňový doklad).

5.3.   Dodávateľ má právo stornovať Cenovú ponuku pred uzavretím Zmluvy alebo od už uzavretej Zmluvy odstúpiť v prípade, že z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, zisteniu, že Tovar nespĺňa relevantné platné právne predpisy alebo iné podmienky určené v Zmluve i inak vymienené Odberateľom alebo z iných dôvodov súvisiacich s Tovarom a jeho dodaním nie je schopný dodať Tovar Odberateľovi v lehote určenej Zmluvou alebo za splnenia iných Zmluvou určených podmienok, ak sa s Odberateľom nedohodne na inom náhradnom plnení. O stornovaní Cenovej ponuky či odstúpení od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP bude Odberateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 5 pracovných dní od storna Cenovej ponuky alebo od odstúpenia od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP, pokiaľ sa s Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

 

Článok VI.

Kúpna cena a platobné podmienky

 6.1.   Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru určenými v Zmluve.

6.2.   Odberateľ dostane Tovar za cenu platnú v čase uzavretia Zmluvy. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť sa pred potvrdením Cenovej ponuky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v Cenovej ponuke. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť sa pred prijatím Cenovej ponuky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

6.3.   Preferovaný spôsobom zaplatenia kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru je platba vopred na bankový účet Dodávateľa, na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany Dodávateľa a zaslanej Odberateľovi na jeho mailovú adresu. Dodávateľ vystaví Odberateľovi po potvrdení Cenovej ponuky zálohovú faktúru vo výške 70 % kúpnej ceny, ktorú zašle Odberateľovi na jeho emailovú adresu. Pred dodaním tovaru vystaví Dodávateľ Odberateľovi zálohovú faktúru na zvyšných 30 % kúpnej ceny a zašle ju Odberateľovi na jeho emailovú adresu. Po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru vystaví Dodávateľ Odberateľovi konečnú faktúru. V prípade, že sa Odberateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, uplatní sa tento spôsob zaplatenia kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru.

6.4.   Odberateľ zaplatí kúpnu cenu za Tovar vrátane nákladov na doručenie Tovaru na bankový účet Dodávateľa uvedený v zálohovej faktúre. Za účelom zrýchlenia identifikácie platby Odberateľa, označí Odberateľ svoju platbu variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre.

6.5.   Odberateľ sa zaväzuje uhradiť na základe zálohovej faktúry kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru v lehote uvedenej na zálohovej faktúre.

6.6.   Všetky dodacie lehoty dohodnuté Zmluvnými stranami začínajú plynúť až zaplatením zálohovej faktúry na 70 % kúpnej ceny. V prípade, že sa Kupujúci omešká so zaplatením kúpnej ceny, dodacie lehoty sa primerane predĺžia.

6.7.   V prípade, že omeškanie Odberateľa so zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru bude trvať dlhšie ako 7 dní, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.8.   Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia Tovaru majetkom Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím Tovaru na Odberateľa.

 

Článok VII.

Dodanie Tovaru

 7.1.   Dodávateľ dodá Tovar Odberateľovi kompletný, v lehote dohodnutej v Zmluve. Lehota na dodanie Tovaru sa predlžuje o čas, ktorý uplynie od zaslania Cenovej ponuky do jej schválenia Kupujúcim a zaplatenia zálohy vo výške 70 % kúpnej ceny. Lehota na dodanie Tovaru sa predlžuje tiež o čas trvania prípadných prekážok na stane Odberateľa.

7.2.   Dodávateľ dodá Odberateľovi Tovar na miesto dohodnuté v Zmluve.

7.3.   Odberateľ je povinný sa dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať v dohodnutom čase, inak aj na výzvu Dodávateľa.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy Odberateľom, ktorý je Spotrebiteľ

 8.1.   V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Dodávateľovi. Toto právo má Odberateľ aj v prípade, ak si objednaný Tovar vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Dodávateľa. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu. Uvedené neplatí pri uzavretí zmluvy Spotrebiteľom v prevádzkových priestoroch Dodávateľa.

8.2.   Odstúpenie od zmluvy a Tovar zasielajte na adresu: EKOMA design, a.s., New Living Center, Rožňavská 5303/4, 821 01 Bratislava. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Dodávateľa alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Peniaze za vrátený tovar budú Odberateľovi – spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

8.3.   Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • 8.3.1.   o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • 8.3.2.  o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • 8.3.3. o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • 8.3.4.   o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • 8.3.5.   o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • 8.3.6.   o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • 8.3.7.   o predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • 8.3.8.   o vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • 8.3.9.   o predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • 8.3.10.  o predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • 8.3.11.  o poskytnutí ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • 8.3.12.  o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok IX.

Zodpovednosť za vady Tovaru a záruka

 9.1.   Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Dodávateľa a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

 

Článok X.

Alternatívne riešenie sporov

10.1.   Odberateľ, ktorý je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu Dodávateľa uvedenú v Zmluve), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Odberateľ v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej  aj ako „subjekt ARS“ ), a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh môže Odberateľ v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1.   Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom Dodávateľa a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

11.2.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

11.3.   Odberateľ potvrdením Cenovej ponuky potvrdzuje že si tieto VOP a Reklamačný poriadok Dodávateľa prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.4.   Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto VOP a vydať VOP v revidovanom znení.

 

V Bratislave, dňa [•].[•].[•]