Všeobecné obchodné podmienky pre dodávanie tovaru a služieb

spoločnosti EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel SA, vložka č. 5756/B

č.2/2023

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávania tovaru a služieb (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú všeobecné pravidlá dodania tovaru alebo služieb alebo tovaru a služieb subjektom EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO:      47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5756/B, na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inak označenej zmluvy, na ktorú sa tieto VOP vzťahujú.

1.2.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Dodávateľ“ rozumie obchodná spoločnosť EKOMA – design, a.s., so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 131 705, DIČ: 2023773554, IČ DPH: SK2023773554, zapísanému v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka           č. 5756/B.

1.3.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Odberateľ“ rozumie subjekt, ktorý s Dodávateľom uzavrel zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služieb alebo tovaru a služieb Dodávateľom Odberateľovi, a ktorá obsahuje doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP.

1.4.   V prípade, ak je Odberateľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, považuje sa za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy Dodávateľa so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“ ), ako aj súvisiacimi predpismi a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

1.5.   Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Odberateľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy Dodávateľa s Odberateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

1.6.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Zmluva“ rozumie osobitná kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo inak označená zmluva uzavretá medzi Dodávateľom a Odberateľom, bez ohľadu na jej formu (písomná, ústna, konkludentná), predmetom ktorej je najmä záväzok Dodávateľa dodať Odberateľovi tovar alebo služby, alebo tovar a služby v tejto Zmluve určené a záväzok Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi za tento tovar alebo služby, alebo tovar a služby dohodnutú cenu, obsahujúca doložku, podľa ktorej sa vzťahy ňou založené spravujú pravidlami určenými v týchto VOP, a to vrátane všetkých príloh. Takáto Zmluva môže, no nemusí byť uzavretá na diaľku. Pre vylúčenie pochybnosti sa uvádza, že Cenová ponuka prijatá Odberateľom v súlade s relevantnými ustanoveniami týchto VOP, je považovaná za Zmluvu, ktorej obsah je určený obsahom prijatej Cenovej ponuky a týchto VOP.

1.7.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Zmluvné strany“ rozumejú Dodávateľ a Odberateľ a pod pojmom „Zmluvná strana“ sa rozumie ktorákoľvek zo Zmluvných strán.

1.8.   Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, sa pod pojmom „Tretia osoba“ rozumie akákoľvek tretia osoba odlišná od Zmluvných strán.

1.9.   Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod slovným spojením určujúcim, že predmetom záväzkových vzťahov Zmluvných strán podľa Zmluvy a týchto VOP je dodávanie „tovaru alebo služieb“ rozumejú, že predmetom plnenia podľa Zmluvy, v závislosti od špecifikácie predmetu plnenia obsiahnutej v Zmluve, je pravidelné alebo nepravidelné pokračujúce dodávanie alebo jednorazové dodanie buď tovarov alebo služieb, alebo tovarov a zároveň služieb, pričom sa spravidla, ale nie výlučne, jedná o služby spojené s dodávkou a montážou dodávaných tovarov.

1.10.  Pre účely týchto VOP a záväzkových vzťahov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú, bude plnenie poskytované Dodávateľom Odberateľovi označované aj ako „Tovar“, a to bez rozdielu jeho charakteru, teda bez ohľadu na to, či sa jedná o dodanie tovaru, služieb alebo tovaru a zároveň služieb.

1.11.  Zatiaľ čo špecifiká vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom, najmä, ale nielen, špecifikácia Tovaru, miesto dodania Tovaru, lehota na dodanie Tovaru a výška odmeny Dodávateľa, sú určené v Zmluve a v jej prílohách a inak označených súčastiach, tieto VOP obsahujú pravidlá dodávania Tovaru, ktoré sú spoločné pre všetkých zmluvných partnerov Dodávateľa, na vzťahy s ktorými sa vzťahujú tieto VOP.

1.12.  Dodávateľ nedodáva tovar a neposkytuje služby na základe zmlúv uzatvorených na diaľku alebo zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa.

 

Článok II.
Bezpečnosť a ochrana informácií

2.1.  Odberateľ uvádza pri nákupe tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, e- mailovú adresu a telefónne číslo a v prípade Odberateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom aj IČO, DIČ, IČ DPH. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Odberateľa a ďalšiu komunikáciu za účelom dodania Tovaru.

2.2.   Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov sú obsiahnuté na webovom sídle Dodávateľa ekoma.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.3.   V rámci reklamačného konania sú od Odberateľa vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade  s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odberateľ má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Článok III.

Uzavretie Zmluvy

3.1.    Dodávateľ ako predávajúci/zhotoviteľ uzaviera s Odberateľom ako kupujúcim/objednávateľom Zmluvu spravidla na základe e-mailového alebo telefonického dopytu Odberateľa alebo ponuky zo strany Dodávateľa.

3.2.   Na základe dopytu Odberateľa či ponuky Dodávateľa, o ktorú Odberateľ prejavil záujem, ideového návrhu, ak bol vypracovaný a údajov poskytnutých Odberateľom, vypracuje Dodávateľ pre Odberateľa cenovú ponuku (ďalej aj ako „Cenová ponuka“), obsahujúcu najmä:

3.2.1.   identifikáciu Dodávateľa (v rozsahu najmenej: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo) a kontaktné údaje Dodávateľa (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, určenie zodpovednej osoby); a

3.2.2.   identifikáciu Odberateľa – Spotrebiteľa (v rozsahu najmenej: meno a priezvisko) a kontaktné údaje Odberateľa (v rozsahu najmenej: telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a identifikáciu Odberateľa – podnikateľa (v rozsahu najmenej: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, ak bolo pridelené a sídlo) a kontaktné údaje Odberateľa (v rozsahu najmenej: telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, určenie zodpovednej osoby); a

3.2.3.   druhovú špecifikáciu tovaru a služieb, množstvo, hlavné vlastnosti, prípadne sériové číslo/sériové čísla alebo iné individualizačné prvky tovaru a služieb; a

3.2.4.   jednotkovú cenu tovaru a služieb, celkovú cenu tovaru a služieb, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (ďalej len „Cena“); a

3.2.5.   platobné podmienky; a

3.2.6.   miesto dodania a dodacie podmienky, cenu dodania a iné náklady spojené s dodaním Tovaru; a

3.2.7.   lehotu, do ktorej sa Dodávateľ zaväzuje dodať tovar a služby; a

3.2.8.   iné skutočnosti, záväzky či informácie vzťahujúce sa na predaj a kúpu tovaru a služieb.

3.3. Cenovú ponuku zašle Dodávateľ Odberateľovi na e-mail uvedený Odberateľom   v predchádzajúcej telefonickej alebo inej komunikácii. Cenová ponuka platí po dobu v nej uvedenú.

3.4.   K uzavretiu Zmluvy dochádza tak, že Odberateľ písomne potvrdí Dodávateľovi, že Cenovú ponuku predloženú Dodávateľom prijíma. Odberateľ potvrdí Cenovú ponuku osobne v priestoroch Dodávateľa. Potvrdenie Cenovej ponuky s dodatkom k Cenovej ponuke, výhradou k Cenovej ponuke alebo s odchýlkou od Cenovej ponuky sa nepovažuje za potvrdenie Cenovej ponuky; predložením takéhoto potvrdenia s dodatkom, výhradou alebo odchýlkou nedochádza medzi Dodávateľom  a Odberateľom k uzavretiu Zmluvy.

3.5.   K uzavretiu Zmluvy nedôjde, ak v dôsledku závady informačného systému, inej technologickej závady či chyby, z dôvodu omylu alebo inak dôjde k zverejneniu nesprávnej kúpnej ceny tovaru a služieb či zaslaniu Cenovej ponuky s nesprávnou kúpnou cenou tovaru a služieb, teda mimoriadne nízkej či vysokej kúpnej ceny tovaru a služieb alebo inak nesprávnej kúpnej ceny tovaru a služieb alebo iných podmienok predaja tovaru a služieb nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom Dodávateľa. V takomto prípade závady informačného systému, inej technologickej závady či chyby, z dôvodu omylu alebo iného dôvodu majúceho za následok chybu v uvedení kúpnej ceny tovaru a služieb alebo inej chyby podmienok predaja tovaru a služieb nedôjde k uzavretiu Zmluvy a Dodávateľ je oprávnený chybu uvedenú vo svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke opraviť a upozorniť Odberateľa na chybu s uvedením správnej hodnoty vo svojom informačnom systéme alebo v Cenovej ponuke a zaslať Odberateľovi novú Cenovú ponuku. K uzavretiu Zmluvy následne dôjde až opätovným prijatím novej Cenovej ponuky, ktorá bude obsahovať správne údaje o kúpnej cene tovaru a služieb alebo o iných podmienkach predaja tovaru a služieb zo strany Dodávateľa. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Odberateľa samo o sebe neznamená uzavretie Zmluvy.

3.6.   Prijatím Cenovej ponuky sa Zmluva považuje za uzatvorenú a Odberateľ zároveň súhlasí s tým, že sa záväzkovo-právny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou a súvisiaci so Zmluvou bude spravovať týmito VOP, pričom Odberateľ zároveň vyhlasuje, že sa pred odoslaním prijatia Cenovej ponuky, teda pred uzavretím Zmluvy so znením VOP podrobne oboznámil ich prečítaním, pričom v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s ich obsahom a podmienkami v nich obsiahnutými súhlasí. Prijatím Cenovej ponuky Odberateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Zmluvy je povinnosť zaplatiť cenu Tovaru a náklady spojené s dodaním Tovaru.

3.7.   Uzatvorenú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, v súlade s týmito VOP v prípade omylu zo strany Dodávateľa alebo v prípade podľa bodu 3.8. tohto článku VOP.

3.8.  V prípade, ak je na dodávku Tovaru potrebné technické zameranie priestoru, Dodávateľ je po jeho vykonaní oprávnený jednostranne zmeniť cenu oproti Cenovej ponuke, s čím Odberateľ súhlasí. V prípade, ak dôjde k zvýšeniu Ceny oproti potvrdenej Cenovej ponuke o viac ako 5%, Odberateľ je oprávnený do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia takéhoto zvýšenia Dodávateľom od Zmluvy odstúpiť, pričom je povinný uhradiť Dodávateľovi preukázane vynaložené náklady (najmä, nie však výlučne, náklady na technické zameranie priestoru). V prípade odstúpenia Odberateľa od Zmluvy v súlade s predchádzajúcou vetou je Dodávateľ povinný vrátiť Odberateľovi do 5 pracovných dní od doručenia odstúpenia zaplatenú zálohu na Cenu, pričom je oprávnený jednostranne si započítať nárok na náhrady preukázateľne vynaložených nákladov voči nároku Dodávateľa na vrátenie zálohy na Cenu

 

Článok IV.

Ideový návrh

4.1.  Ideovým návrhom sa pre účely týchto VOP rozumie spracovanie 2D a 3D náhľadov / vizualizácií vybraných priestorov s interiérovými prvkami navrhnutými Dodávateľom alebo zadanými Odberateľom. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že vypracovaný ideový návrh je len približný (môže sa farebne alebo rozmerovo líšiť od reálneho stavu). Konkrétne materiálové a farebné prevedenie interiérových prvkov ponúkaných Dodávateľom závisí od výberu Odberateľa z aktuálnej ponuky Dodávateľa.

4.2. Ak sa Dodávateľ s Odberateľom dohodnú na vypracovaní ideového návrhu, Odberateľ                           je povinný tento návrh prevziať a uhradiť vopred dojednanú cenu za jeho vypracovanie.

4.3.  Odberateľ je povinný predložiť Dodávateľovi zadanie pre vypracovanie ideového návrhu písomne alebo potvrdiť zadanie spísané Dodávateľom po stretnutí s Odberateľom (ďalej len „Zadanie“). Zadanie musí obsahovať najmä pôdorys priestoru (prípadne si Odberateľ môže objednať u Dodávateľa zameranie priestoru, ak takýmto pôdorysom nedisponuje), farebné, materiálové a ideové zadanie a rozpočet realizácie.

4.4.    Na základe Zadania predloží Dodávateľ Odberateľovi cenovú ponuku na vypracovanie ideového návrhu s náležitosťami podľa čl. III. bodu 3.2 týchto VOP.

4.5.    Pre uzatvorenie zmluvy na dodanie ideového návrhu platia ustanovenie čl. III. bodov 3.3 – 3.7 týchto VOP.

4.6.    Dodávateľ vystaví Odberateľovi po potvrdení Cenovej ponuky na ideový návrh (t.j. po uzatvorení Zmluvy) zálohovú faktúru vo výške 100% Ceny a zašle ju Odberateľovi na jeho e-mailovú adresu. V prípade, ak následne po dodaní ideového návrhu Odberateľ objedná u Dodávateľa typový alebo atypový nábytok, cena za ideový návrh sa odráta z celkovej ceny dodaného nábytku (nie montáže), najviac však do výšky 5% z celkovej ceny dodaného nábytku.

4.7.    V Cenovej ponuke bude uvedená lehota na spracovanie prvej verzie ideového návrhu, ktorá začína plynúť schválením cenovej ponuky Odberateľom a zaplatením dojednanej zálohy (podľa toho, čo nastane neskôr).

4.8.  V Cene za ideový návrh sú zahrnuté tri podstatné zmeny ideového návrhu predloženého Dodávateľom. Za podstatné zmeny sa považujú najmä zmeny dispozície priestoru alebo zapracovanie nových interiérových prvkov, prípadne nových zásadných požiadaviek Odberateľa, ktoré neboli uvedené v prvom zadaní.

4.9.    Dodávateľ predloží Odberateľovi konečnú realizáciu návrhu do 2 týždňov od zaslania pripomienok Odberateľa k prvej alebo následnej verzii ideového návrhu. Uvedená lehota môže byť Dodávateľom predĺžená v prípade podstatných zmien ideového návrhu, o čom Dodávateľ bezodkladne informuje Odberateľa.

4.10.    Odberateľ sa zaväzuje vyjadriť sa písomne k predloženému ideovému návrhu do 7 dní od jeho predloženia, v opačnom prípade sa konečný termín realizácie návrhu predlžuje o dobu, po ktorú je Odberateľ v omeškaní s vyjadrením k ideovému návrhu.

4.11.  Dodávateľ odovzdá Odberateľovi konečnú verziu ideového návrhu v papierovej alebo elektronickej forme spolu s dodacím listom, ktorý sa Odberateľ zaväzuje podpísať.

4.12. Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú aj v prípade stavebného návrhu projektu interiéru. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že stavebný projekt interiéru dodaný Odberateľom nie je autorizovaný ako presné stavebné výkresy s presným technickým zameraním, preto môže slúžiť iba ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky zhotoviteľom alebo ako podklad na vypracovanie stavebných výkresov autorizovanou osobou.

4.13.  V prípade, ak v tomto článku VOP nie je uvedená inak, na dodanie ideového návrhu sa primerane použijú ustanovenia čl. III. a V. – XI. týchto VOP.

 

Článok V.
Práva a povinnosti Odberateľa

5.1.  Odberateľ má právo na riadne a včasné dodanie objednaného tovaru a/alebo služieb Dodávateľom podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve, prílohách Zmluvy a všetkých ostatných súčastiach Zmluvy.

5.2.   Odberateľ za zaväzuje:

5.2.1. počas celej doby poskytovať Dodávateľovi súčinnosť týkajúcu sa najmä, nie však výlučne schválenia výkresovej alebo inej dokumentácie, ktorú mu predkladá Dodávateľ na odsúhlasenie, a to najneskôr do 3 dní jej doručenia. Odberateľ svoj súhlas s dokumentáciou vyjadrí podpisom výkresovej dokumentácie alebo e-mailovým odsúhlasením zaslaného podkladu, v zmysle ktorého bude Tovar vyrábaný.

5.2.2. prevziať na základe výzvy Dodávateľa zakúpený alebo objednaný tovar a služby najneskôr do 5 pracovných dní; a

5.2.3.   zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú Cenu dohodnutým spôsobom, vrátane nákladov na doručenie tovaru a služieb a iných prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a služieb, ktoré boli dohodnuté v Zmluve; a

5.2.4.   potvrdiť v dodacom liste alebo v preberacom protokole prevzatie tovaru a služieb svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Článok VI.
Práva a povinnosti Dodávateľa

6.1.   Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie v Zmluve dohodnutej Ceny za Tovar, a to spôsobom určeným v týchto VOP, pokiaľ v Zmluve nebol dohodnutý iný spôsob zaplatenia kúpnej ceny. Dodávateľ má zároveň právo na náhradu nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru.

6.2.   Dodávateľ sa zaväzuje:

6.2.1.   dodať Odberateľovi Tovar podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve, prílohách Zmluvy a všetkých ostatných súčastiach Zmluvy; a

6.2.2.   postupovať pri dodaní Tovaru s odbornou starostlivosťou a dodať Tovar riadne a včas,         v súlade s platnými právnymi predpismi; a

6.2.3.   odovzdať Odberateľovi najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané relevantnými platnými právnymi predpismi alebo dohodnuté Zmluvnými stranami (napr. návod, záručný list, dodací list, daňový doklad).

6.3.   Dodávateľ má právo stornovať Cenovú ponuku pred uzavretím Zmluvy alebo od už uzavretej Zmluvy odstúpiť v prípade, že z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, zisteniu, že Tovar nespĺňa relevantné platné právne predpisy alebo iné podmienky určené v Zmluve alebo inak vymienené Odberateľom alebo z iných dôvodov súvisiacich s Tovarom a jeho dodaním, nie je schopný dodať Tovar Odberateľovi v lehote určenej Zmluvou alebo za splnenia iných Zmluvou určených podmienok, ak sa s Odberateľom nedohodne na inom náhradnom plnení. O stornovaní Cenovej ponuky či odstúpení od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP bude Odberateľ informovaný písomne (vrátane  e-mailu) a v prípade úhrady Ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 5 pracovných dní od storna Cenovej ponuky alebo od odstúpenia od Zmluvy podľa tohto ustanovenia týchto VOP, pokiaľ sa s Dodávateľ a Odberateľ nedohodnú inak. Ustanovenie čl. VIII. bod 8.4. VOP ostáva týmto nedotknuté.

 

Článok VII.
Kúpna cena a platobné podmienky

7.1.   Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi Cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru určených v Zmluve.

7.2.  Odberateľ dostane Tovar za Cenu platnú v čase uzavretia Zmluvy (dojednanú v Zmluve). Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom má možnosť sa pred potvrdením Cenovej ponuky oboznámiť                  s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (najmä náklady na dodanie). Táto Cena bude uvedená v Cenovej ponuke. Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľom má možnosť sa pred prijatím Cenovej ponuky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo Cena v platnosti.

7.3.   Preferovaným spôsobom zaplatenia Ceny vrátane nákladov na dodanie Tovaru je platba vopred na bankový účet Dodávateľa, na základe zálohovej faktúry vystavenej zo strany Dodávateľa a zaslanej Odberateľovi na jeho e-mailovú adresu. Dodávateľ vystaví Odberateľovi po potvrdení Cenovej ponuky (t.j. po uzatvorení Zmluvy) zálohovú faktúru č. 1 vo výške 70 % Ceny a zašle ju Odberateľovi na jeho e-mailovú adresu.

7.4.  V prípade, ak je predmetom Zmluvy dodanie Tovaru, pri ktorom podstatnou časťou plnenia je montáž Tovaru, Dodávateľ súčasne s oznámením pripravenosti Tovaru k dodaniu vystaví zálohovú faktúru č. 2 vo výške 20% Ceny, ktorú zašle Odberateľovi na jeho e-mailovú adresu. Odberateľ súhlasí s tým, že Dodávateľ pristúpi k dodaniu a montáži Tovaru až po tom, ako Odberateľ uhradí zálohovú faktúru č. 1 a č. 2. Po dodaní Tovaru, vrátane jeho montáže, Dodávateľ vystaví Odberateľovi faktúru na zostávajúcu cenu Tovaru, vrátane nákladov na doručenie Tovaru a iných prípadných nákladov spojených s dodaním Tovaru, ktoré boli dohodnuté v Zmluve. Táto faktúra je končenou (zúčtovacou faktúrou).

7.5.  V prípade, ak je predmetom Zmluvy dodanie Tovaru, pri ktorom podstatnou časťou plnenia nie je montáž Tovaru, Dodávateľ súčasne s oznámením pripravenosti Tovaru k odberu alebo dodaniu vyzve Odberateľa na zaplatenie Ceny Tovaru (zníženej o zaplatenú zálohu). Pred dodaním Tovaru vystaví Dodávateľ Odberateľovi zálohovú faktúru na zvyšných 30 % Ceny, vrátane prípadných nákladov na dodanie Tovaru, a zašle ju Odberateľovi na jeho e-mailovú adresu. Tovar je v takomto prípade možné prevziať až po úplnom zaplatení Ceny. Odberateľ sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú Cenu riadne a včas. Po úplnom zaplatení Ceny a prevzatí Tovaru vystaví Dodávateľ Odberateľovi konečnú faktúru.

7.6.  Odberateľ súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky. Elektronické faktúry budú doručované na e – mailovú adresu uvedenú Odberateľom pri uzatváraní Zmluvy vo formáte, ktorý zaručuje ich obsahovú nezmeniteľnosť. Uvedené nevylučuje doručenie faktúr v papierovej forme, spravidla na žiadosť Odberateľa. Splatnosť jednotlivých zálohových faktúr je 5 dní odo dňa ich vystavenia. Splatnosť končenej faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia. Po odoslaní elektronickej faktúry e – mailom alebo odovzdaní papierovej faktúry sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú Odberateľom. Pokiaľ Odberateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať Dodávateľa okamžite od obdržania faktúry s uvedením dôvodov jej vrátenia. Faktúra musí byť uhradená najneskôr v deň splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet Dodávateľa. V prípade, že sa Odberateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, uvedené podmienky fakturácie a platby sa vzťahujú aj na náklady spojené s dodaním Tovaru.

7.7.  Odberateľ  uhradí Cenu za Tovar vrátane nákladov na doručenie Tovaru na bankový účet Dodávateľa uvedený v zálohovej faktúre. Za účelom zrýchlenia identifikácie platby Odberateľa, označí Odberateľ svoju platbu variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre.

7.8.  Odberateľ sa zaväzuje uhradiť na základe zálohovej faktúry Cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru v lehote uvedenej na zálohovej faktúre.

7.9.  Všetky dodacie lehoty dohodnuté Zmluvnými stranami začínajú plynúť  momentom uvedeným v týchto VOP výlučne za podmienky zaplatenia zálohovej faktúry č. 1.

7.10.  V prípade, že omeškanie Odberateľa s úhradou  ktorejkoľvek časti  Ceny vrátane nákladov na doručenie Tovaru bude trvať dlhšie ako 14 dní, je Dodávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

7.11.   Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Odberateľa v okamihu, keď sa Tovar dostane do dispozičnej sféry Odberateľa.

7.12.  Odberateľ sa stáva vlastníkom Tovaru, resp. prechádza na neho vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Ceny. Nezaplatenie ktorejkoľvek časti  Ceny Tovaru sa bez ďalšieho považuje za porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa a zakladá právo Dodávateľa odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie Tovaru Odberateľovi až do preukázateľného zaplatenia príslušnej časti Ceny Tovaru.

7.13.  Pri omeškaní Odberateľa, ktorý je podnikateľom s úhradou faktúry si môže Dodávateľ uplatniť voči Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej Ceny Tovaru. Pri omeškaní Odberateľa, ktorý je Spotrebiteľom, s úhradou faktúry si môže Dodávateľ uplatniť voči Odberateľovi úrok z omeškania vo výške o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania úhradou dlžnej sumy, max. do výšky 30% z celkovej Ceny Tovaru.

 

Článok VIII.
Dodanie Tovaru

8.1.   Dodávateľ dodá Tovar Odberateľovi v lehote dohodnutej v Zmluve. Odberateľ berie na vedomie, že Tovar môže byť dodávaný po častiach. Odberateľ je povinný prevziať aj Tovar dodávaný po častiach, ako aj Tovar doručený skôr, t.j. pred uplynutím lehoty na dodanie Tovaru uvedenej v Zmluve.

8.2     V prípade Tovaru, pri dodaní ktorého nie je potrebné technické zameranie priestoru, začína lehota na dodanie Tovaru plynúť schválením Cenovej ponuky Odberateľom a zaplatením dojednanej zálohy (podľa toho, čo nastane neskôr).

8.3.     V prípade Tovaru, pri dodaní ktorého je potrebné technické zameranie priestoru, začína lehota na dodanie Tovaru plynúť odo dňa, kedy bolo technické zameranie vykonané. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať technické zameranie priestoru do 2 týždňov od schválenia Cenovej ponuky Odberateľom a zaplatením dojednanej zálohy (podľa toho, čo nastane neskôr), pokiaľ sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodnú na vykonaní technického zamerania v neskoršej lehote.

8.4.    Lehota na dodanie Tovaru sa predlžuje o čas trvania prípadných prekážok na strane Odberateľa, najmä pri omeškaní so schválením výkresovej alebo inej dokumentácie, ktorú predkladá Dodávateľ Odberateľovi na odsúhlasenie alebo pri omeškaní Dodávateľa s úhradou druhej časti Ceny.

8.5.     Konkrétny termín dodania Tovaru (deň a hodina) bude upresnený telefonicky po tom, ako bude Tovar pripravený na odovzdanie Odberateľovi za podmienky, že Odberateľ uhradil druhú časť Ceny.

8.6.   Ak Dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať dodací termín z dôvodu omeškania dodávok zo strany jeho subdodávateľov alebo prerušenia alebo zastavenia výroby, Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu. Zároveň je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať Odberateľa a súčasne mu oznámiť náhradný termín dodania Tovaru. V prípade, ak Dodávateľ predĺži dodaciu dobu z uvedených dôvodov o viac ako 60 dní, Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom v prípade úhrady Ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 5 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia. V prípade, ak sa predĺženie dodacej doby týka len časti Tovaru alebo časti predmetu objednávky, Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len vo vzťahu k tejto časti.

8.7.    Dodávateľ dodá Odberateľovi Tovar na miesto dohodnuté v Zmluve.

8.8.  Pri prevzatí Tovaru je Odberateľ povinný vždy starostlivo skontrolovať Tovar. Dodávateľ poskytne Odberateľovi primeraný čas na kontrolu. Následne pristúpia bezodkladne k podpisu protokolu o prevzatí Tovaru, resp. dodacieho listu. V prípade, že Odberateľ zistí vadu dodanej veci, zapíše ju do zápisu o prevzatí Tovaru a zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a lehote odstránenia vady. Drobné vady, ktoré sami o sebe nebránia riadnemu užívaniu Tovaru nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia Tovaru. Na vady oznámené neskôr sa vzťahuje Reklamačný poriadok Dodávateľa.

8.9.  Tovar sa považuje za prevzatý v okamihu, keď Odberateľ alebo ním poverená tretia osoba prevezme objednaný Tovar, prípadne podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. V prípade, ak Odberateľ nepodpíše preberací protokol alebo dodací list, alebo odmietne ich podpísanie, Tovar za považuje za prevzatý v momente, keď bol preukázateľne odovzdaný do dispozičnej sféry Odberateľa.

8.10.   Odberateľ je povinný sa dostaviť na miesto dodania Tovaru a Tovar prevziať v dohodnutom čase, inak aj na výzvu Dodávateľa.

8.11.   Tovar je možné prevziať až po zaplatení druhej časti Ceny. Pokiaľ Odberateľ nezaplatí druhú časť Ceny za Tovar ani do 14 dní po splatnosti zálohovej faktúry č. 2, Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a následne umiestniť Tovar do voľného predaja tretím osobám. Dodávateľ má v takom prípade voči Odberateľovi nárok na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov na výrobu a/alebo dodanie  objednaného a neprevzatého Tovaru. Dodávateľ je oprávnený jednostranne si započítať nárok na náhradu nákladov voči nároku Odberateľa na vrátenie zaplatenej časti Ceny Tovaru.

8.12.  Dodávateľ si pri odovzdaní Tovaru u Odberateľa vyhotoví fotografie dodaného Tovaru, s čím Odberateľ súhlasí. V prípade, ak Odberateľ nesúhlasí s tým, aby fotografia Tovaru bola uverejnená na webovej stránke a sociálnych sieťach Dodávateľa, je povinný mu tento nesúhlas oznámiť najneskôr pri prevzatí Tovaru.

 

Článok IX.
Osobitné ustanovenia

9.1.  Odberateľ je výslovne informovaný a uzrozumený, že farba a odtieň dodaného Tovaru sa môže líšiť od Tovaru zobrazeného na webstránke Dodávateľa (alebo zaslaného e-mailom Odberateľovi), nakoľko každé zobrazovacie zariadenie reprodukuje farby iným spôsobom. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu Tovaru bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že farba a odtieň dodaného Tovaru sa líši od zobrazeného na webstránke Dodávateľa alebo zaslaného Odberateľovi e-mailom. Toto platí aj v prípade, že si Odberateľ vybral farbu a prevedenie osobne, nakoľko farba vzorkovníku môže vyvolávať iný dojem ako farba celého celku na Tovare.

9.2.  Odberateľ je výslovne informovaný a uzrozumený, že v prípade kombinácie dekorov, farieb alebo materiálov od rôznych výrobcov, ako aj v prípade kombinácie rôznych materiálov na jeho žiadosť, Dodávateľ negarantuje identické farebné alebo dekorové prevedenie. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu Tovaru bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že dekorové alebo farebné prevedenie dodaného Tovaru sa líši od prevedenia tovaru od iného výrobcu alebo z iného materiálu.

 

Článok X.
Zodpovednosť za vady Tovaru a záruka

10.1.   Zodpovednosť za vady Tovaru a záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Dodávateľa a platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

 

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov v prípade Spotrebiteľov

11.1.  Odberateľ, ktorý je Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu Dodávateľa uvedenú v Zmluve), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Odberateľ v postavení Spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej  aj ako „subjekt ARS“ ), a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh môže Odberateľ v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1.  Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom Dodávateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2.  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

12.3. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text Zmluvy.

12.4.  Odberateľ potvrdením Cenovej ponuky potvrdzuje že si tieto VOP a Reklamačný poriadok Dodávateľa prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.5.   Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto VOP a vydať VOP v revidovanom znení.

 

V Bratislave, dňa 10.7.2023