Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informujeme dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov za nasledovných podmienok:

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

EKOMA – design, a.s., IČO: 47 131 705,

so sídlom Dlhé diely I 3454/6, 841 04 Bratislava,

e-mail: ekoma@ekoma.sk, tel.: +421 910 809 990

 

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

Používanie našich webových stránok

Pri používaní našich webových stránok môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytnete napr. keď nás kontaktujete ohľadom vašich otázok, vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla resp. iného dobrovoľne poskytnutého vášho osobného údaja.

Cez služby tretích strán zaznamenávame názov domény a IP adresu počítača, požiadavku klienta (názov súboru a URL), http kód odpovedi a webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zodpovedania vašich otázok a splnenia vašich konkrétnych požiadaviek, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky.

 

Cookies

Používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá prehliadač vo vašom počítači alebo mobilnom telefóne. Cookies umožňujú webstránke ukladať nastavenie. Cookies môžete chápať ako pamäť, ktorú poskytuje webstránka, takže kedykoľvek sa vrátite, tak vás stránka rozpozná.

Ako web stránka používa cookies?

Návšteva stránky ekoma.sk môže generovať nasledujúce typy cookies:

Analytické cookies

Tieto cookies nám povedia, či už ste tieto stránky v minulosti navštívili alebo nie.

Cookies tretích strán

Niektoré stránky obsahujú odkazy na sociálne siete, na ktorých môžete zdieľať náš obsah s ostatnými užívateľmi. Ak kliknete na takýto odkaz, nasledujúce údaje môžu byť prenesené na stránky operátora: IP adresa, informácia o prehliadači a operačnom systéme, rozlíšenie obrazovky, nainštalované rozšírenia prehliadača ako Adobe Flash Player, pôvod návštevníka, ak nasledujú odkaz (referrer), URL aktuálnej stránky.

Ako cookies vypnete?

Vytváranie cookies môžete kedykoľvek zakázať. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, že tieto cookies sa nebudú ukladať, alebo sa vymažú po ukončení prehliadania internetu. Bežne je možné nastaviť prehliadač tak, aby neakceptoval tieto cookies alebo cookies zo špecifických webstránok. Avšak vtedy nebudeme vedieť, či ste prihlásení bez použitia cookies, takže nebudete môcť poslať hodnotenie.

 

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou sme oprávnení spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb našich zmluvných partnerov, t.j. zákazníkov, dodávateľov, predajcov alebo iných zmluvných partnerov:

 • kontaktné informácie – meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa, a pokiaľ to bude na identifikáciu zmluvného partnera potrebné taktiež dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti,
 • platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
 • ďalšie informácie potrebné v rámci zmluvnej spolupráce resp. dobrovoľne poskytnuté zo strany zmluvného partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov za účelom informovania zmluvných partnerov (aj potenciálnych) o svojich výrobkoch a službách, vypracovania ponuky pre zmluvných partnerov, realizácie zmluvného vzťahu (napr. na realizáciu transakcií či objednávok výrobkov alebo služieb, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, zabezpečenie plnenia zo záruky), za účelom vedenia marketingových kampaní a iných propagačných činností, za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a právnych nárokov.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa nasledovných právnych základov:

 1. plnenie zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), alebo
 2. spracúvanie je nevyhnuté pre plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv s používateľmi resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje štátnym orgánom, správcovi dane, tretím osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri prevádzke podniku a výkone svojich práv, ako napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy.

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

 

Bezpečnosť

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich je povinnosťou prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch.

V ostatných prípadoch prevádzkovateľ vymaže osobné údaje bezodkladne po tom, čo prestane byť ich uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané.

 

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Ak máte akékoľvek požiadavky, kontaktujte nás na ekoma@ekoma.sk.