Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosť EKOMA – design vznikla v roku 2013, a jej pôvodným cieľom bolo pôsobiť na trhu v oblasti zariaďovania interiérov na kľúč – bytových, kancelárskych a developerských. Personálne a technicky sa za necelé 4 roky, vybudovala stabilná firma, v ktorej prioritou je udržať vysokú kvalitu a uspokojiť predovšetkým náročného zákazníka. V súčasnosti patrí k popredným interiérovým firmám na Slovensku.

V ponuke spoločnosti sú okrem štandardnej ponuky na vybavenie bežných pracovísk najmä špičkové moderné nábytky určené pre solventnú klientelu v oblasti finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva, interiérové zariadenia pre viachviezdičkové hotely, ale samozrejme aj pre súkromnú klientelu a developerské projekty.

Postupnou selekciou svojich dodávateľov si spoločnosť vytvorila stabilnú základňu svojich dodávateľov, ktorí musia spĺňať náročné požiadavky, kladené na kvalitu a inovatívnosť svojich výrobkov. Ide predovšetkým o výrobcov z Talianska a Nemecka.

Snahou vrcholového vedenia spoločnosti EKOMA-design, a.s. je prezentovať sa ako spoločnosť, ktorá venuje trvalú pozornosť kvalite produktov.

Vyjadrením tejto snahy je úsilie byť certifikovaný podľa systémov manažérstva kvality, systémov environmentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa medzinárodných noriem, ako základných medzinárodne uznávaných dokumentov.

Vedenie spoločnosti EKOMA – design, a.s. sa zaväzuje:
˗ Neustále udržiavať a zlepšovať efektivitu IMS v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
˗ Prezentovať sa vo vzťahu k zákazníkom ako spoločnosť kladúca veľký dôraz na kvalitu poskytovaných produktov.
˗ Preferovať v jednaniach so zákazníkom zdvorilosť, solídnosť a korektnosť spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť zákazníkov ako základného predpokladu budovania dobrého mena spoločnosti.
˗ Zaručiť kvalitu dodávaných tovarov precíznym výberom dodávateľov.
˗ Zvyšovať požiadavky na odbornosť, zručnosť a spôsobilosť pracovníkov pre dosahovanie kvalitnej práce, či zvyšovania environmentálneho a BOZP povedomia.
˗ S významnými odberateľmi a dodávateľmi udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy.
˗ Vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy ktoré sa spoločnosť rozhodla plniť.
˗ Komunikovať so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si skúsenosti v environmentálnej sfére.
˗ Pri starostlivosti o životné prostredie uplatňovať preventívne opatrenia, čoho dôsledkom smerujeme k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia.
˗ Aplikovaním prevencie znečisťovania a opatrení, ktorými sa eliminuje znečisťovanie životného prostredia, nespokojnosť klientov, nehôd, havárií, pracovných úrazov, či nebezpečných udalostí.
˗ Udržiavať vysokú úroveň spoločnosti práce v rámci jednotlivých organizačných oddelení spoločnosti, zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávaných činností, uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, solídnosti a spoľahlivosti platné pre zákazníkov i vo vzťahoch vnútri spoločnosti.
˗ Dodržiavaním legislatívnych požiadaviek, predpisov v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a požiarnej ochrany, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať a plniť.

Vrcholové vedenie svojou osobnou angažovanosťou zaručuje realizáciu tejto politiky, a procesu zlepšovania poskytovaných služieb a predávaných produktov.

V Bratislave, dňa 10.06.2019Ing. Alexander Milly – predseda predstavenstva